Pharaonenzeit

Lotte Berger

Wien 1938

Pharaonenzeit

Aquarell auf Papier

480 x 640 mm (Blattmaß)

Rechts unten signiert: Lotte Berger

Ausstellungen:

Ausstellung: KLEINE GALERIE, Wien 1080, Lotte Berger-Maringer, Aquarelle 1976, Nr. 24