Im Kraftfeld

Lotte Berger

Wien 1938

Im Kraftfeld

Aquarell auf Papier

480 x 650 mm (Blattmaß)

Rechts unten signiert: Lotte Berger

Ausstellungen:

Ausstellung: KLEINE GALERIE, Wien 1080, Lotte Berger-Maringer, Aquarelle 1976